How Can We Help?

מהם קרסים – hooks בוורדפרס וכיצד נשתמש בהם

You are here:
< Back

Hooks – קרסים
קרסים נותנים לנו את האפשרות לחבר פעולות שלנו לקוד הבסיסי של וורדפרס ולסדר הפעולות שלו.
הם מאפשרים לנו גם לקבוע מתי יופעלו הפעולות האלה כמעין טריגר.
כמו כן הם מאפשרים לנו לתשאל, להזין או לשנות מידע בוורדפרס
יש שני סוגים של קרסים:
1. Actions
2. Filters

Actions

Actions מאפשרים הוספת פונקציות לצד פונקציות קיימות בוורדפרס.
הם נותנים אינדיקציה שמשהו התרחש במערכת ומעידים על סדר הפעולות שאנו נמצאים בו.
כאן נוכל לראות מה מתרחש ומתי

https://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference

לדוגמא:

נרצה להפעיל פונקציה מסויימת שפולטת טקסט לדף. נחבר את הפונקציה הזאת שתפעל בסדר הפעולות של וורדפרס לצד ההפעלה של פונקציית  wp_head.

את הקוד הבא נשים בקובץ functions.php בתיקיית תבנית הבת:


add_action("wp_head", "my_footer");
function my_footer() {
if(is_home()){
echo "im at home";
}
}

 

Filters

פילטרים הם פונקציות שוורדפרס מעביר דרכן ערכים בשלב כלשהו של הטעינה של הדף.
הם אחראים לקלוט, לנהל ולהחזיר מידע לדפדפן, או לשמור מידע מהדפדפן לבסיס הנתונים.
להלן רשימת פילטרים בוורדפרס
http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference

לדוגמא:

נרצה לשנות את הערך של מספר האותיות בתקציר של המאמרים.

את הקוד הבא נשים בקובץ functions.php בתיקיית תבנית הבת:


function get_excerpt($text, $length = 150) {
$length = apply_filters("excerpt_length", $length );
$excerpt = substr($text,$length)
return $excerpt;
}
function modify_excerpt_length() {
return 200;
}
add_filter("excerpt_length", "modify_excerpt_length");

Table of Contents